M. obliquus internus abdominis

Ursprung: Fascia thoracolumbalis, crista iliaca och lig. inguinale.

Fäste: Revben 10-12, rektusskidan och falx inguinalis.

Funktion: Sänker revbenen, lateralflexion, rotation och ventralflexion av ryggraden.

Innervation: Nn. intercostales (T7-T12), n. iliohypogastricus, n. ilio-inguinalis.

 

 

Uppdaterad: 2019-06-14