Scapula – Skulderblad

Scapula, skulderbladet, är ett platt och trekantigt ben. Det täcker den bakre delen av bröstkorgen mellan costae 2-7. Scapula har en trekantig kropp (corpus scapulae) och tre utskott: spina scapulae, acromion och processus coracoideus. Scapula är fästespunkt för många muskler och har många viktigt delar att känna till.

Corpus scapulae har tre kanter, en medial, en lateral och en superior. Detta innebär då även att corpus har tre hörn, ett superiort, ett inferiort och ett lateralt. Scapulae har två ytor, en ventralyta och en dorsalyta.

Den mediala kanten, margo medialis scapulae, är tunn och lätt konvex. Här fäster bland annat m. rhomboideus major. Den laterala kanten, margo lateralis scapulae, är tjockare. Den superiora kanten, margo superior scapulae, är kort och tunn.

Det superiora hörnet, angulus superior scapulae, är trubbigt och tunt och här fäster m. levator scapulae. Det inferiora hörnet, angulus inferior scapulae, är mer spetsigt och tjockt och syns ofta tydligt vid vissa ställningar av armen, t.ex. då handen hålls i ländryggen. Det laterala hörnet, angulus lateralis scapulae, är den tjockaste delen av scapula. Scapulas laterala hörn bär den stora ledytan cavitas glenoidalis, vilken bildar ledpannan i axelleden. Vid ledpannans övre och nedre kant finns tuberculum supraglenoidale respektive tuberculum infraglenoidale. Även dessa är ursprung för m. biceps brachii respektive m. triceps brachii.

Skulderbladets framsida benämns facies costalis och är riktad mot revbenen. Ytan har tydliga muskelspår från m. subscapularis och denna ventrala ytan kallas för fossa subscapularis, där m. subscapularis har sitt ursprung.

Skulderbladets baksida har ett tvärgående, trekantigt och kraftigt utskott, spina scapulae. Spina scapula kan delas in i två delar där den övre, mindre delen bildar tillsammans med den översta ytan av spina scapulae fossa supraspinata, här har m. supraspinatus sitt ursprung. Den nedre och större delen av spina scapulaes kant bildar fossa infraspinata, där m. infraspinatus fäster.

Acromion är ett brett, platt utskott riktat framåt från spina scapulaes laterala hörn. Acromion syns ofta tydligt och kan enkelt palperas, det är ett viktigt orienteringsmärke. Den mediala kanten av acromion har en ledfasett som ledar med clavicula och bildar art. acromioclavicularis.

Processus coracoideus, korpnäbbsutskottet, är ett kraftigt utskott som riktas framåt och lateralt från scapulas superiora kant. Utskottet ligger relativt djupt i muskulaturen, men kan ändå palperas, framför allt i vecket mellan m. deltoideus och m. pectoralis major. I processus coracoideus urspringer bland annat m. pectoralis minor.

Publicerad: 2015-11-29
Senast uppdaterad: 2023-10-28