Ordlista

Här hittar du en ordlista med begrepp kopplat till anatomi och fysiologi. 

A

Ab = från

Abdomen = buk

Abdominalis = tillhör buken

Abductio = föra ifrån

Abductor = isärförare, utåtförare (muskel)

Accessorius = sidoordnad, extra

Acetabulum = ättikskål, höftbensgrop

Acromialis = tillhör akromion

Acromion = skulderbladskammen

Ad = till

Adductio = föra samman

Adductor = sammanförare (muskel)

Adiposus = fettrik

Agonist = motståndare

Afasi = dysfasi, språkrubbning

Afoni = total oförmåga att bilda ljud

Agnosi = oförmåga att känna igen

Agrafi = störd förmåga att skriva

Aguesi = smakbortfall

Akinesi = hypokinesi, rörelsefattigdom

Ala = vinge

Alexi = störd förmåga att läsa

Amauros = blindhet

Ambitus = omkrets, kant

Amblyopi = synnedsättning

Amnesi = minnesbortfall

Amusi = förlorad musikalisk förmåga

Analgesi = oförmåga att känna smärta

Anastomosis = förbindelse

Anestesi = känselbortfall

Angulus = hörn, vinkel

Anhidros = nedsatt/upphävd svettfunktion

Anisokori = sidoskillnad i pupillstorlek

Anopsi = synfältsbortfall

Anorexi = aptitlöshet

Anosmi = luktsinnesbortfall

Anosognosi = oförmåga att kännas vid egen sjukdom

Anserinus = tillhör en gås

Anteflexion = framåtböjning

Anterior = framtill, den främre

Anteversio = framåtvridning

Apertura = öppning

Apex = spets

Aponeurosis = senhinna

Apophysis = utskott, frambuktning

Appendix = bihang

Apraxi = rubbad förmåga till ändamålsenliga rörelser

Arcus = båge

Area = fält, yta

Areflexi = bortfall av senreflexer

Arteria (förkortning a.) = artär

Articulatio (förkortning art.) = led

Artr(o)- = led-, ledgångs-, som avser el. hör samman med leder

Asomatognosi = oförmåga att kännas vid egen kroppsdel

Asper = sträv, rå

Asteni = brist på kraft och energi

Neurasteni = brist på psykisk energi

Myasteni = nedsatt muskelkraft (endast vid neuromuskulär transmissionsrubbning)

Astereognosi = oförmåga att identifiera föremål med känseln

Ataxi = koordinationsstörning

Atrofi = volymminskning, förtvining

B

Basis = grundyta

Bi- = två-, dubbel

Brakialgi = smärta i armen

Brevis = kort

Bruxism = tandgnissling

Bulbär = lokaliserad till förlängda märgen (”bulben”)

C

Calcaneus = hälben

Capsula = kapsel

Caput = huvud, huvudliknande bildning

Cartilago = brosk

Cauda = svans

Cavum = håla

Cavus = hål

Cerebellum = lillhjärna

Cerebral = avseende hjärnan

Cerebrum = storhjärna

Cervix = hals

Collateralis = till sidan

Collum = hals

Commotio = hjärnskakning (cerebri)

Condyloideus = liknar (eller tillhör) condylus

Condylus = ledknapp, ledände

Connexus = förbindelse

Corpus = kropp, (i olika betydelser)

Crista = kant, kam, ås

Cruciatus = korsformad

Crus = underben

Cuneus = kil

D

Dens = tand

Descendens = nedstigande

Dexter = till höger

Di- = dubbel, tve-

Dia- = genom, mellan

Distalis = bort från bålen

Dorsalis = tillhör dorsum

Dorsum = rygg

E

Eminentia = utskott

Epi- = på

Epicondylus = utskott på condylus

Epiphysis = tillväxt, rörbenets ändar

Extremitas = lem

F

Facies = ansikte, yta

Falx = segel, skära, lie

Foramen = hål, öppning

Fossa = grop

Fovea = fördjupning

H

Hyper- = över-

Hypo- = under-

I

Iliacus = tillhör os ilium (höftben)

Incisura = snitt

Inferior = nedre

Infra = nedanför

Inter- = mellan-

Intra- = innanför, inne i, inom-

Ischiadicus = tillhör os ischii

Ischium = sittben

K

Kyphosis = krökning

L

Labium = läpp

Labrum = rand, läpp

Lacuna = fördjupning

Lateralis = tillhör sidan

Limbus = kant

Linea = linje, list

Longus = lång

Lumbalis = tillhör länden

Lunatus = halvmåneformad

Lunula = halvmåne

M

Magnus = stor

Major (majus) = större

Manubrium = handtag, fäste

Margo = kant, rand

Medialis = mot mitten

Medianus = ligger i mitten

Medius = är i mitten

Minor (minus) = mindre

Musculi (förkortning mm.) = muskler (plur.)

Musculus (förkortning m.) = muskel

Myo- = muskel-

N

Navicularis = båtformad

Nervi (förkortning nn.) = nerver (plur.)

Nervus (förkortning n.) = nerv

O

Os (ossis) = ben (skelettben), kan också betyda; mun

Osseus = ben-

Ossificatio = benbildning

P

Pars = del

Pecten = kam

Perforans = genomborrande

Perforatus = hålad, perforerad

Peri- = omkring

Perifer = yttre, i utkanten

Pes = fot

Plica = veck

Poples = knäveck

Post- = efter-

Pre- = före-, framför

Pro- = för, före

Processus = utskott

Profundus = djupt liggande

Prominens = framskjutande parti

Proprioception = egensinne

Proximalis = närmast bålen

R

Ramus = gren

Recessus = fördjupning

Retinaculum = band

Retraktor = tillbakadragande

Retro- = bakom, tillbaka

S

Scalenus = sned

Scapula = skulderblad

Semi- = halv-

Septum = skiljevägg

Spina = ”tagg”, ”tapp”, ”kam”

Sub- = under

Sulcus = fåra

Superficialis = ytlig

Supra- = över, ovanför

Synovia = ledvätska

Synovialis = tillhör synovia

T

Tendo = sena

Tenon = sena

Teres = rund

Torso = bålen, kroppen utan huvud och extremiteter

Tri- = tre-

Tuber = knöl, utväxt på skelettben

U

Uni- = en-

V

Venter = buk

Ventralis = tillhör venter

Vertebra = kota, ryggkota

Viscera = inälvor (plur.)

Publicerad: 2017-01-19
Senast uppdaterad: 2024-02-18